Periferni Neuropatski Bol

Bol je po definiciji svetske zdravstvene organizacije  „Neugodno osećanje i emotivno iskustvo   udruženo sa aktuelnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva”. Javlja se gotovo kod svih bolesti i povreda.

 To je ZAŠTITNI mehanizam čija je funkcija da organizam postane svestan opasnosti i reaguje kako bi uklonio bolni nadražaj.

Bol uzrokuje patnju i nepovoljno utiče na kvalitet života.

Bol može biti somatski i psihološki.

A prema njegovom trajanju bol može biti:

 • Akutni – kraći od 1 meseca;
 • Subakutni –  od  2-6 meseci;
 • Hronični –  duže od 6 meseci.

Za razliku od klasičnog bola, neuropatskibol je bol koji se javlja kao direktna posledica lezije ili bolesti koja oštećuje somatosenzorni nervni sistem.

Neuropatski bol je hroničan, i u neskladu je sa stepenom patoloških promena tkiva – nepredvidivog je toka.

Perzistentan je, nesvrsishodan, nema protektivnu ulogu, već narušava kvalitet života i indukuje anksioznost, depresiju, poremećajspavanja i kognitivne poremećaje.

Slabi ili nikako ne reaguje na konvencionalne analgetike.

Uzrokuje psihosocijalni poremećaj koji se označava kao „hronično bolno stanje“.

Procenjeno je da od neuropatskog bola pati 7–8% opšte populacije stanovnika Evrope.

Deli se na:

 1. Periferni neuropatski bol: bolest ili lezija perifernih nerava i korenova KM uključujući i senzorne neurone dorzalnih ganglija KM;
 2. Centralni neuropatski bol: bol uzrokovan bolešću ili lezijom mozga i kičmene moždine;
 3. Kombinovani neuropatski bol: bol uzrokovan sistemskim bolestima koje istovremeno oštećuje periferni i centralni nervni sistem.

GDE SE JAVLJA PERIFERNI  NEUROPATKSI BOL (PNB)?

 • Hronična inflamatorna demijelinjizirajuća polineuropatija (CIDP);
 • Alkoholna polineuropatija;
 • Bolna dijabetična polineuropatija;
 • Toksična polineuropatija;
 • Hemioterapijom indukovana neuropatija;
 • Postradijaciona pleksopatija;
 • Kompresivna neuropatija (carpal tunel sindrom);
 • Kompresivna radikulopatija;
 • Trigeminalna neuralgija;
 • Posttraumatska neuralgija;
 • HIV senzorna neuropatija;
 • Postherpetička neuralgija;
 • Neuropatija uzrokovana nutritivnom deficijencijom;
 • Jatrogena neuralgija (postmastektomijski, posttorakotomijski bol);
 • Idiopatska senzorna neuropatija;
 • Tumorska kompresija ili infiltracija nerva;
 • Bol fantomskog uda.

 

 SIMPTOMI  PERIFERNOG  NEUROPATSKOG  BOLA (PNB)

               

SKALE ZA MERENJE JAČINE PNB:

 

– vizuelna analogna i numerička

 

UČESTALOST PERIFENOG NEUROPATSKOG BOLA (PNB)

 1. Bolnadijabetesnaneuropatija (BDN): Oko 50% svih ljudi sa dijabetesom razvije neku formuneuropa Bolna dijabetesnaneuropatija se javlja u oko 25% svih ljudi sa dijabetesom
 2. Bol u leđima: Kod pacijenata sahroničnim bolom u leđima, 37% ljudimože imatipredominantnoneuropatskibol
 3. Postherpetičnaneuralgija (PHN): Neuropatski bol nastaje kod 25-50% ljudi starijih od 50 godina koji su imali herpes zoster

NEUROPATSKI BOL  je više  od samog bola jer:

 • dovodi do poremaćaja raspoloženja: kod više od 25% pacijenata sa neuropatskim bolom razvija se anskioznost i sve što ona donosi pri dužem  trajanju;
 • dovodi do poremećaja spavanja, jer se više od 60% pacijenata žali na poremćaje spavanja;
 • sve zajedno dovodi do značajnog narušavanja kvaliteta života.

 

EFNS vodič za terapiju  perifernogneuropatskog bola
Terapija prvog reda Gabapentin, Pregabalin

Amitriptilin,Venlafaksin, Duloksetin

Terapija drugog ili trećeg reda Oksikodon, Tramadol, Lamotrigin, Kapsaicin
Terapija sa slabim/ neusaglašenim dokazima Karbamazepin, Ketamin, Dekstrometorfan, Okskarbazepin, Topiramat, Valproati

Doze lekova i indikacije određuje nadležni  lekar/neurolog!