• Razvojni poremećaj kuka kod dece

  Razvojni poremećaj kuka je nedovoljna razvijenost Struktura u predlu kuka. Dijagnostikuje se prevenira i leči neposredno posle porođaja .

  U koliko se previdi i ne leči dovodi do definitivnog poremećaja funkcije kuka u krajnjem slučaju do išcašenja kuka .

  U našoj populaciji učestalost se kreće od 0,5 do 35 %. Najčešći znaci rizika su postojanje defmormiteta i obolenja kukova u porodici i, kalični porođaj „deformiteti stopala i vrata .

  Četri do deset procenata poremećaj se sreće kod novorođenčadi ženskog pola .

  Regionalno, češće se javlja u južnim krajevima srbije i dolini reke Zete.

  Ortopedski pregled i UZ dijagnostika kuka su zlatni stadard. Pregled je neophodno obaviti posle porođaja najksdnije do 3 nedelje.

  Poliklinika zdravlje nudi besplatni Ortopedski pregled kukova i Ultrazvučni pregled kukova dece u prvoj godini života .

  Više informacija i vaše preglede zakazati putem web portala: https://www.poliklinikazdravlje-health.rs/ ili putem telefona 012/526-086; 012/403-154 i 069/5777123

 • Periferni Neuropatski Bol

  Bol je po definiciji svetske zdravstvene organizacije  „Neugodno osećanje i emotivno iskustvo   udruženo sa aktuelnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva”. Javlja se gotovo kod svih bolesti i povreda.

   To je ZAŠTITNI mehanizam čija je funkcija da organizam postane svestan opasnosti i reaguje kako bi uklonio bolni nadražaj.

  Bol uzrokuje patnju i nepovoljno utiče na kvalitet života.

  Bol može biti somatski i psihološki.

  A prema njegovom trajanju bol može biti:

  • Akutni – kraći od 1 meseca;
  • Subakutni –  od  2-6 meseci;
  • Hronični –  duže od 6 meseci.

  Za razliku od klasičnog bola, neuropatskibol je bol koji se javlja kao direktna posledica lezije ili bolesti koja oštećuje somatosenzorni nervni sistem.

  Neuropatski bol je hroničan, i u neskladu je sa stepenom patoloških promena tkiva – nepredvidivog je toka.

  Perzistentan je, nesvrsishodan, nema protektivnu ulogu, već narušava kvalitet života i indukuje anksioznost, depresiju, poremećajspavanja i kognitivne poremećaje.

  Slabi ili nikako ne reaguje na konvencionalne analgetike.

  Uzrokuje psihosocijalni poremećaj koji se označava kao „hronično bolno stanje“.

  Procenjeno je da od neuropatskog bola pati 7–8% opšte populacije stanovnika Evrope.

  Deli se na:

  1. Periferni neuropatski bol: bolest ili lezija perifernih nerava i korenova KM uključujući i senzorne neurone dorzalnih ganglija KM;
  2. Centralni neuropatski bol: bol uzrokovan bolešću ili lezijom mozga i kičmene moždine;
  3. Kombinovani neuropatski bol: bol uzrokovan sistemskim bolestima koje istovremeno oštećuje periferni i centralni nervni sistem.

  GDE SE JAVLJA PERIFERNI  NEUROPATKSI BOL (PNB)?

  • Hronična inflamatorna demijelinjizirajuća polineuropatija (CIDP);
  • Alkoholna polineuropatija;
  • Bolna dijabetična polineuropatija;
  • Toksična polineuropatija;
  • Hemioterapijom indukovana neuropatija;
  • Postradijaciona pleksopatija;
  • Kompresivna neuropatija (carpal tunel sindrom);
  • Kompresivna radikulopatija;
  • Trigeminalna neuralgija;
  • Posttraumatska neuralgija;
  • HIV senzorna neuropatija;
  • Postherpetička neuralgija;
  • Neuropatija uzrokovana nutritivnom deficijencijom;
  • Jatrogena neuralgija (postmastektomijski, posttorakotomijski bol);
  • Idiopatska senzorna neuropatija;
  • Tumorska kompresija ili infiltracija nerva;
  • Bol fantomskog uda.

   

   SIMPTOMI  PERIFERNOG  NEUROPATSKOG  BOLA (PNB)

                 

  SKALE ZA MERENJE JAČINE PNB:

   

  – vizuelna analogna i numerička

   

  UČESTALOST PERIFENOG NEUROPATSKOG BOLA (PNB)

  1. Bolnadijabetesnaneuropatija (BDN): Oko 50% svih ljudi sa dijabetesom razvije neku formuneuropa Bolna dijabetesnaneuropatija se javlja u oko 25% svih ljudi sa dijabetesom
  2. Bol u leđima: Kod pacijenata sahroničnim bolom u leđima, 37% ljudimože imatipredominantnoneuropatskibol
  3. Postherpetičnaneuralgija (PHN): Neuropatski bol nastaje kod 25-50% ljudi starijih od 50 godina koji su imali herpes zoster

  NEUROPATSKI BOL  je više  od samog bola jer:

  • dovodi do poremaćaja raspoloženja: kod više od 25% pacijenata sa neuropatskim bolom razvija se anskioznost i sve što ona donosi pri dužem  trajanju;
  • dovodi do poremećaja spavanja, jer se više od 60% pacijenata žali na poremćaje spavanja;
  • sve zajedno dovodi do značajnog narušavanja kvaliteta života.

   

  EFNS vodič za terapiju  perifernogneuropatskog bola
  Terapija prvog reda Gabapentin, Pregabalin

  Amitriptilin,Venlafaksin, Duloksetin

  Terapija drugog ili trećeg reda Oksikodon, Tramadol, Lamotrigin, Kapsaicin
  Terapija sa slabim/ neusaglašenim dokazima Karbamazepin, Ketamin, Dekstrometorfan, Okskarbazepin, Topiramat, Valproati

  Doze lekova i indikacije određuje nadležni  lekar/neurolog!

 • Kako lečiti Okoštavanje kolena (ostertritis kolena ) GONRATHROSIS

  Teškoće u tretmanu okoštavanja kolena proističu iz kompeksnosti samog poremećaja zgloba kolena kao celine. Klinička i patofiziološka kompeksnost bolesti otežava jednostavnu definiciju poremećaja već se opsije mogućim uzrocima, patofiziološkim procesima i kliničkim manifestacijama.

  Neophodno je iz tih razloga pristupiti problemu kompeksno i mulidisciplinarno.

  Socijano ekonosmski aspekt problema je takođe značajan .Evidentni i skriveni troškovi lečenja obe bolesti su vrlo značajni . Samo direktni troškovi potpune zamene zgloba kolena u periodu 2001- 2005 u Italiji je u prseku iznosilo prosečno 16 835 evra

  Opšti principi u lečenju okoštavanaj kolena :

  Edukacija i način života – Za lečenje bolesnika je od prvorazrednog značaja prava informacija o poremećaju i perspektivana u lečenju. Neophodno je da bolesnik shvati šta treba promeniti u svom životu kako bi pomogao da se tegobe i nefunkcionalnost kolena smanje i ne pogoršavaju. Neophodno je da pristup bude individualan uzimajući socijalne, familijarne i kulturne okolnosti. Postizanje i održavanje telesne težine u normalnim granicama je od velikog značaja za kontrolu tegoba i održavanje funkcije obolelog kolena.

  Najznačajniji kriteri za supstitucionu hirurgiju Totalnu protezu kolena /tpk/su: Bolan zglob sa ograničenom funkcijom, Evidentni strukturalni poremećaji, Značajan gubitak kvaliteta života, Značajna suubjektivna patnja.

  Cilj konzervativnog lečenja je prevencija operativnog lečenja, odlaganje i smanjene tegoba i pada funkcije samim tim sprečavanje operativnog lečenja.

  Fizička sredstva – interferentna terapija, Laserska terapija, magnetna terapija, apliciranje vibracione energije.

  Fizičke vežbe u kućnim uslovima – Mind body vežbe, Vežbe jačanja muskulature, Aerobic vežbe, hidrokineziterapija, Baleno terapija, Akupuntura, Bandažiranje patele, Intraartikularne injecije,  Kortizonski preparati, Preparati hijaluronske kiseline, PRP-plazma obogaćena trombocitima, Ortokin kondicioni serum, Ćeliski matriks /PRP I Preparati hijaluronske kiseline/.

  Svi elementi konzervativnog tretmana okoštavanja kolena i integralni pristup lečenja može se dobiti u našoj poklinici.

  Vaš pregled možete zakazati putem web portala: https://www.poliklinikazdravlje-health.rs/ ili putem telefona 012/526-086; 012/403-154 i 069/5777123